Навчально-методична робота


    

В рамках декади дисциплін професійно-практичної підготовки з внутрішньої медицини і хірургії  студенти групи М 36  під керівництвом викладача онкології А.О.  Ільїної   провели  круглий стіл «Паліативна та хоспісна медицина».

viber image1
viber image

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В КОЛЕДЖІ

Навчально-методична робота – це цілісна, заснована на досягненнях науки і передової педагогічної практики, система взаємопов`язаних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагога, а в кінцевому рахунку – на розвиток і досягнення позитивних наслідків навчально-виховної роботи в коледжі.

Основними цілями навчально-методичної роботи в навчальному закладі є:

1)  створення належних умов для роботи з педагогічними кадрами, забезпечення аналітичного підходу до цього процесу, максимальна реалізація викладачами головного – активної навчально-виховної функції;

2)  координація і розвиток в оптимальному режимі всіх форм методичної роботи (масових, групових, індивідуальних), вдосконалення управління нею, особливо одержання зворотної інформації про її результативність;

3)  ефективне впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і кращого педагогічного досвіду в практику навчально-виховного процесу;

4)  систематизація та упорядкування інформаційного потоку із професійних, галузевих, педагогічно-психологічних сфер знань;

5)  розробка і удосконалення інноваційних технологій навчання в тому числі пакетів прикладних комп`ютерних програм, електронних портфоліо з навчальних дисциплін.

Основу структури методичної роботи становить діяльність:

 • педагогічної ради;
 • методичної ради;
 • методичного кабінету;
 • циклової  комісії;
 • школи молодого викладача.

Методична робота в коледжі має такі завдання:

1)  надання допомоги викладачам у підвищенні рівня психолого-педагогічного та методичного удосконалення;

2)  розробка і запровадження в практику викладачів креативних технологій навчання, передового педагогічного досвіду, нових педагогічних технологій, сучасних форм і методів навчання;

3)  розробка і реалізація викладачами  методик занять особистісно зорієнтованого навчання студентів.

Безперервне підвищення педагогічної майстерності досягається завдяки системному і систематичному методичному навчанню викладачів, продуктивній роботі педагогічних рад; проведення науково-методичних семінарів, конференцій, педагогічних читань, бесід “за круглим столом”, творчих зустрічей, взаємовідвідувань занять, педагогічних дискусій тощо.

Усі ці заходи об`єднані загальним завданням – формувати педагога-професіонала, педагога-дослідника, здатного успішно розв`язувати педагогічні завдання, які стоять перед навчальним закладом в ситуації сьогодення.

Головним органом методичної роботи є, звичайно, педагогічна рада на розгляд якої виносяться основні питання навчально-організаційної та методичної роботи, навчання та виховання студентів. Регламентується робота педради Положенням про педагогічну раду.

Червоною ниткою через план педради у нас проходять такі питання як:

 • профорієнтаційна робота;
 • зміст навчання як основа підготовки фахівця;
 • сучасне заняття: проблеми, пошуки, знахідки;
 • інтегровані заняття та їх роль у підвищенні пізнавальної активності студентів;
 • національне спрямування навчально-виховного процесу в навчальному закладі;
 • оптимізація практичного навчання;
 • електронні засоби інформації в навчальній діяльності;
 • питання виховання студентів;
 • організація та інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів тощо;
 • формування електронного Portfolio викладача.

Плануванню роботи педагогічної ради передує значна робота методичної ради.

Методична рада, аналізуючи методичну роботу коледжу за минулий рік, враховує побажання викладачів, визначає основні напрямки методичної роботи, активізує роботу педагогічного процесу. Остання педрада навчального року присвячується аналізу помилок і проблем навчального року, що минув, а вже на першій педраді нового навчального року намічаються шляхи удосконалення змісту навчально-виховної діяльності колективу.

Методичний кабінет – це робочий орган з організації методичної діяльності, який діє на підставі Положення про методичний кабінет.

Складаючи план роботи методичного кабінету, на основі аналізу його надбань за попередній рік, визначаються основні напрямки роботи на навчальний рік, проблеми, над якими викладачі, циклові комісії будуть працювати. Кабінетом використовуються різноманітні форми методичної роботи. Серед них:

Групові:

 • школа молодого викладача (методичне об`єднання молодих викладачів – це педагоги, які мають стаж роботи до 3 років.);
 • семінари-практикуми для досвідчених викладачів;
 • творчі групи.

Фронтальні форми:

 • педагогічні читання;
 • тижні педагогічної майстерності (дні відкритих дверей педагогів-майстрів, викладачів-методистів);
 • педагогічні тижні-презентації циклових комісій;
 • науково-методичні конференції;
 • тижні молодих викладачів та наставників.

Індивідуальні форми:

 • консультації;
 • стажування та наставництво;
 • робота з творчо працюючими викладачами;
 • огляди-конкурси навчальних кабінетів, методичної роботи;
 • вивчення системи проведення занять окремих викладачів тощо;
 • узагальнення досвіду роботи викладачів з використання новітніх технологій;
 • створення банку «Передових педагогічних ідей».

Тематика педагогічних семінарів може бути різноманітною. В останній час у нас найбільш актуальними стали такі теми:

 • «Адаптація студентів нового набору до навчання в умовах коледжу»;
 •          «Інформаційні технології навчання та удосконалення ефективності проведення навчальних занять з використанням ПК»;
 •                    «Методика використання інтерактивних технологій на заняттях»;
 • «Методика створення електронних версій лекцій, підручників, прикладних комп`ютерних програм – вимога часу»;
 • «Організація та методика проведення ситуаційних семінарів ділових ігор, ігрового навчання»;

«Розвиток професійної компетентності студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації потреба сучасного суспільства»;

 • «Програма Intel “Навчання для майбутнього»;
 • «Формування інформаційної культури, як складової професійної культури студента».

“Організація, проведення та методичне забезпечення лабораторних та практичних занять”

Дуже важливе значення для обміну досвідом роботи, удосконалення методичної роботи є бесіди «За круглим столом», педагогічні читання, конференції, дискусії.

Активно, творчо проходять у нас бесіди за темами:

 • «З досвіду формування елетронного ресурсу з навльних дисциплін»;
 • «Роль особистісно зорієнтованого підходу для підготовки майбутніх фахівців-медиків»;
 • «Педагогічна творчість у діяльності викладачів»;
 • «Способи формування у студентів інтересу до навчання»;
 • «Готуємось до занять із допомогою мультимедійної техніки»;
 • «Ефективність та результативність впровадження інформаційних технологій в навчальний процес коледжу» тощо.

Успіх у роботі всього педагогічного колективу залежить від успіхів та невдач кожного викладача. Досвід кращих викладачів ми робимо надбанням всього педагогічного колективу.

Стрижневу роль в реалізації методичних завдань надають циклові методичні комісії, які є основною ланкою в розробці та запровадженні прогресивних форм і методів навчання та виховання.

Першочергове завдання циклових комісій – здійснення рішучого повороту від масового навчання до посилення індивідуального підходу, розвитку творчих здібностей майбутніх спеціалістів, їхньої самостійної праці, використання активних форм та методів навчання, семінарських і практичних занять, дискусій, моделювання практичних ситуацій тощо.

З метою реалізації та виконання поставлених перед цикловими комісіями завдань проводяться організаційно-педагогічні та тематичні засідання циклової комісії, бесіди, індивідуальна робота з викладачами, педагогічні читання тощо.

В коледжі позитивно зарекомендували себе тижні методичної і виховної роботи циклових комісій, семінари-практикуми за визначеними темами.

Кожен викладач через роботу циклової комісії, методичне об`єднання молодих викладачів, методичний кабінет, удосконалює свою педагогічну майстерність за власними прагненнями.

Викладачі проводять взаємовідвідування навчальних занять, кожен педагог коледжу проводить відкриті заняття. Кожен за рік має написати методичну розробку, рекомендації, доповіді тощо. Наші педагоги приймають участь у розробці тестових матеріалів для контролю знань; укладанні методичних рекомендацій для організації самостійної пізнавальної діяльності студентів; написанні  лекцій, посібників, зошитів для лабораторних і практичних занять.

Все це працює на оновлення і покращення якості навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін. До речі, їм ми приділяємо значну увагу, бо вбачаємо в цьому інтегруючий фактор щодо оцінки методичного рівня педагога. З цією метою щорічно у січні проводимо  огляд методичних комплексів із усіх навчальних дисциплін, що вивчаються у коледжі.

Складовою навчально-методичного комплексу з дисципліни вже котрий рік у нас є електронне портфоліо.

Портфоліо – це методичні надбання викладача за певний період своєї педагогічної діяльності.

Цілі ведення портфоліо викладачем:

 • систематизація досвіду;
 • чітке визначення напрямків розвитку, полегшення самоосвіти;
 • об’єктивніша оцінка професійних вмінь;
 • допомога при підготовці до чергової атестації, підвищення кваліфікаційної категорії.

Управління навчально-методичною роботою потребує систематичної і уважної роботи та зворотного зв`язку, тому ми чимало уваги приділяємо аналізу педагогічної і методичної праці педагогів, а саме:

 • заслуховування питань методичної роботи на педраді, засіданні адміністративної ради, раді при директору та заступнику директора з навчальної роботи;
 • заслуховування звітів голів циклових комісій;
 • звітування викладачів перед цикловими комісіями про свою роботу;
 • заслуховування творчих звітів педагогів перед педрадою один раз на п`ять років.