Положення про самоврядування

ПОЛОЖЕННЯ

про студентське самоврядування

КЗОЗ «Ізюмський медичний фаховий коледж» ХОР

Розділ І. Загальні положення

1.1. Основні терміни, використані в цьому Положенні

Основні терміни, використані в громадському Положенні, мають таке значення:

Студентське самоврядування – це право і можливість студентів КЗОЗ «Ізюмський медичний фаховий  коледж» ХОР (далі Коледж) самостійно, або під відповідальність органів студентського самоврядування вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні навчальним закладом.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні Коледжом.

Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів коледжу.

Студентська громада Коледжу – студенти. Студентське самоврядування в коледжі здійснюється на рівні коледжу, групи.

1.2. Гарантії студентського самоврядування в Коледжі

В Коледжі визнано і гарантовано студентське самоврядування, відповідно до чинного законодавства України, Статуту Коледжу та цього Положення. Адміністрація Коледжу сприяє та створює умови для діяльності органів студентського самоврядування. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер для адміністрації Коледжу, крім випадків, передбачених законодавством України та цим Положенням.

1.3. Принципи діяльності студентського самоврядування в коледжі

Студентське самоврядування в Коледжі здійснюється на основі:

– законності;

– виборності;

– гласності;

– добровільності;

– колегіальності;

– незалежності;

– рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;

– незалежності від впливу політичних партій та релігійних органів;

– інших демократичних принципів.

1.4. Система самоврядування в Коледжі

Система студентського самоврядування в Коледжі включає:

– студентську громаду;

– загальні збори (конференцію) студентів Коледжу;

– виконавчий орган студентського самоврядування;

– Голову виконавчого органу студентського самоврядування в Коледжі.

1.5. Мета і основні завдання студентського самоврядування

Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.

Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

Основні завдання органів студентського самоврядування:

– захист прав та інтересів студентів;

– забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

– сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

– сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;

– сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;

– співробітництво з органами студентського самоврядування інших фахових навчальних закладів;

– сприяння працевлаштуванню випускників навчальних закладів фахової передвищої освіти та залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;

– забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;

– інші завдання, що не суперечать законодавству України, Статуту Коледжу та цьому Положенню.

 

Розділ ІІ. Організаційно-правова основа студентського самоврядування.

2.1. Структура й організація роботи органів студентського самоврядування.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні Коледжу, академічної групи, з урахуванням типу та специфіки діяльності навчального закладу.

На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. Первинна структурна одиниця студентського самоврядуваннястворюється на рівні академічної групи.

Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори або конференція студентів  Коледжу, які:

– ухвалюють Положення про студентське самоврядування у Коледжі;

– формують і затверджують склад виконавчого органу студентського самоврядування та обирають його голову (заступників). Виконавчий орган студентського самоврядування є колегіальним на засадах рівного представництва від усіх органів студентського самоврядування нижчих рівнів;

– визначають порядок обрання представників із складу студентів до вищого колегіального органу громадського самоврядування, та їхніх структурних підрозділів;

– не менше одного разу на рік заслуховують звіти органів студентського самоврядування і виносять ухвалу щодо їхньої діяльності;

– розглядають найважливіші питання життєдіяльності студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування.

Позачергова конференція (загальні збори) скликається на вимогу 10 відсотків студентів Коледжу або в інших випадках.

Голова виконавчого органу студентського самоврядування відповідного рівня:

– організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності

виконавчого органу студентського самоврядування;

– представляє інтереси студентської громади;

– може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та комісій Коледжу;

– делегує свої повноваження заступнику;

– забезпечує організацію проведення загальних зборів або конференції студентів;

– ініціює проведення позачергових загальних зборів або конференції;

– має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності;

– має інші права й обов’язки, передбачені Положенням про студентське самоврядування у навчальному закладі фахової передвищої освіти.

Секретар виконавчого органу студентського самоврядування веде пртоколи засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг.

Голова та секретар виконавчого органу студентського самоврядування

відповідають за збереження документації органу студентського самоврядування.

При виконавчому органі студентського самоврядування створюються сектори (комісії) відповідно до напряму роботи. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування проводяться не менше одного разу на місяць і вважаються чинними, якщо на них присутні не менше двох третин від числа обраних до їхнього складу членів. Виконавчий орган приймає рішення простою більшістю голосів.

Засідання виконавчого органу студентського самоврядування веде голова або, за його дорученням, заступник. Хід засідання  фіксується протоколом, який підписується головою (заступником) та секретарем.

Органи студентського самоврядування підконтрольні та підзвітні загальним зборам або конференціям відповідних рівнів. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого знаходиться Коледж, Статутом Коледжу.

Рішення органів студентського самоврядування в межах своїх повноважень доводяться до відома адміністрації відповідного рівня.

2.2. Права й обов’язки органів студентського самоврядування

Органи студентського самоврядування мають право:

– отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;

– звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації відповідного рівня та органів студентського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та отримувати відповіді щодо порушених питань;

– вести конструктивний діалог з адміністрацією коледжу щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, якщо вони порушують права студентів;

– делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України.

2.3. Органи студентського самоврядування зобов’язані:

– забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, сприяти виконанню студентами своїх обов’язків;

– порушувати проблеми студентів перед адміністрацією;

– звітувати перед студентською громадою про свою діяльність;

– сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;

– координувати свою діяльність у навчальному закладі фахової передвищої освіти з іншими студентськими об’єднаннями, осередками тощо;

– узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів Коледжу.

2.4. Права й обов’язки адміністрації коледжу щодо взаємодії з органами студентського самоврядування.

Адміністрація коледжу має право:

– отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);

– скликати позачергові загальні збори чи конференцію студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту коледжу та Положення про органи студентського самоврядування у коледжі;

– брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо).

Адміністрація Коледжу зобов’язана:

– створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв’язком, Iнтернетом тощо;

– інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності студентів Коледжу;

– надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування у Коледжі.

2.5. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування

Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об’єднаннями для кращого виконання своїх завдань у межах визначених повноважень.

Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має відбуватися за погодженням з адміністрацією Коледжу.

Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має сприяти формуванню позитивного іміджу Коледжу та держави.