Правила внутрішнього розпорядку працівників

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ

«ІЗЮМСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ»

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

                УХВАЛЕНО

Педагогічною радою

Протокол № 1 від «31» серпня 2020р.

          ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор КЗОЗ «Ізюмський

медичний фаховий  коледж»

Харківської обласної ради

____________В.П.Кучеренко

«____»_____________2020р.

 

ПРАВИЛА

внутрішнього розпорядку для працівників

КЗОЗ «Ізюмський медичний фаховий коледж» ХОР

 

 1. Правила, розроблені на основі Кодексу Законів про працю України, Законів України «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту», та чинних нормативних документів, що регламентують організацію роботи у навчальному закладі.
 2. Правила спрямовані на посилення заходів дисциплінарного і громадського впливу до порушників дисципліни та заохочення прагнення працівників коледжу до добросовісного виконання функціональних обов’язків.
 3. Правила погоджені з профспілковим комітетом коледжу і враховують умови та режим роботи закладу.
 4. Всі питання, пов’язані з застосуванням правил внутрішнього розпорядку, вирішує адміністрація коледжу у межах своїх повноважень, а у випадку, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку, спільно чи за погодженням з профспілковим комітетом коледжу.

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ 

Заклад несе відповідальність перед собою, суспільством та державою за:

– безпечні умови освітньої діяльності;

– дотримання державних стандартів освіти;

– дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

– дотримання фінансової дисципліни.

Працівник реалізує право на працю укладанням трудового договору, згідно з яким він зобов’язується виконувати роботу з певного фаху, підкоряючись внутрішньому трудовому розпорядку, а коледж зобов’язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці.

 1. Порядок прийому на роботу.

1.1. Укладаючи трудовий договір, особа, яка поступає на роботу, зобов’язана надати заяву,  пред’явити паспорт, копію ідентифікаційного коду, медичну довідку про допуск до роботи, трудову книжку, копію диплому, копію свідоцтва про шлюб (у разі невідповідності прізвищ у паспорті та документах про освіту, військовий квиток для військовозобов’язаних;

1.2. Інспектор відділу кадрів зобов’язаний оформити в одному примірнику особову справу, яка включає заяву, особову картку працівника,  ознайомити працівника з наказом, у якому назва посади відповідає ЕТКС робіт та професій, штатному розкладу, ознайомити з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, роз’яснити права і обов’язки працівника у відповідності з посадовою інструкцією;

1.3.  Адміністрація коледжу зобов’язана обумовити умови праці та її оплату, провести співбесіди працівника з керівниками відповідних підрозділів.

1.4. Інженеру з охорони праці  провести інструктаж з охорони праці та техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки і організації роботи з охорони життя і здоров’я.

1.5. При прийняті на роботу у наказі може бути обумовлений випробувальний термін, який встановлюється у відповідності з діючим законодавством, але не більше одного місяця. Результати випробування оцінює адміністрація. Якщо працівник не відповідає займаній посаді, адміністрація упродовж терміну чи одразу після його закінчення припиняє договір без погодження з профспілковим комітетом і без виплати вихідної допомоги.

1.6. Переведення на іншу роботу, у тому числі і тимчасову, здійснюється лише за письмовою згодою працівника.

1.7. У випадках виробничої необхідності адміністрація може перевести технічного працівника з однієї ділянки роботи на іншу із збереженням тарифної ставки і встановлених об’ємів роботи.

 1. Припинення трудового договору.

2.1. Трудовий договір може бути припинений лише на підставах, передбачених законодавством.

2.2. Працівники мають право розірвати трудовий договір, попередивши адміністрацію коледжу письмово за два тижні.

2.3. Враховуючи специфіку установи, викладачу, не рекомендується проводити звільнення протягом навчального року.

2.4. При комплектуванні педагогічних кадрів на наступний навчальний рік працівник зобов’язаний попередити адміністрацію про наступне або тимчасове звільнення.

2.5. Перед звільненням працівник, якщо він є особою матеріально-відповідальною, зобов’язаний передати закріплені за ним матеріальні цінності через бухгалтерію коледжу заступнику директора з господарчої роботи.

2.6. У день звільнення адміністрація повинна видати працівнику його трудову книжку та остаточний розрахунок.

2.7. Працівнику видається виписка з наказу про термін проходження останньої атестації і про присвоєння категорії.

 1. Основні обов’язки працівників.

3.1. Працівники коледжу зобов’язані:

3.1.1. Працювати чесно і добросовісно, виконувати обов’язки педагогічних працівників, суворо дотримуватися навчального режиму, Законів України «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту» і Правил внутрішнього трудового розпорядку коледжу.

3.1.2. Забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін   відповідно до навчальних  програм з дотриманням вимог Державного  стандарту передвищої фахової освіти.

3.1.3. Дотримуватися вимог техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежної безпеки та охорони праці, передбачених відповідними правилами та інструкціями.

3.1.4. Берегти навчальні приміщення, обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо; виховувати у студентів бережливе ставлення до майна коледжу.

3.1.5. Сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей студентів а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя.

3.1.6. Сприяти зростанню іміджу навчального закладу.

3.1.7. Настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі.

3.1.8. Виховувати у студентів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України.

3.1.9. Готувати студентів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними національними, релігійними групами.

3.1.10. Дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність студентів.

3.1.11. Захищати студентів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам.

3.1.12. Постійно підвищувати свій професіональний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру.

3.1.13. Проходити медичні огляди у визначені терміни у відповідності з інструкцією про проведення періодичних медичних оглядів.

3.1.14. Дотримуватись Статуту навчального закладу, Правил внутрішнього розпорядку, посадових інструкцій, умов контакту чи трудового договору; виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою.

3.1.15. Своєчасно робити записи у класних журналах про проведені заняття  відповідно інструкції з ведення журналів

3.1.16. Брати участь у роботі педагогічної ради та інших колективних формах методичної роботи.

3.2. Обов’язки викладачів:

3.2.1. Кожний викладач, з’явившись на роботу, знайомиться з усіма розпорядженнями і оголошеннями, які вивішуються адміністрацією і громадськими організаціями на спеціально відведених стендах у викладацькій та фойє коледжу.

3.2.2. Викладач з’являються у коледжу не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку свого заняття.

3.2.3. У випадку неприбуття до дзвінка на заняття вважається, що викладач запізнився. Про причини відсутності чи запізнення викладач подає пояснення в навчальну частину.

3.2.4. Перед початком занять викладач перевіряє готовність студентів до занять, санітарний стан навчального приміщення. У випадку, якщо кабінет не підготовлений належним чином до занять, викладач не повинен починати заняття до приведення кабінету в повну готовність.

3.2.5. Після дзвінка викладач  повідомляє студентів про закінчення заняття і дає дозвіл на вихід із кабінету, організовує роботу чергових щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму навчального кабінету.

3.2.6. Кожний викладач, завідуючий кабінетом зобов’язаний наприкінці занять перевірити наявність ключа від навчального кабінету чи класу, в якому він працював.

3.2.7. Викладач несе відповідальність за збереження майна, чистоту і порядок у навчальному кабінеті  під час занять.

3.2.8. Викладач зобов’язаний з початку занять особисто відмітити в класному журналі відсутніх студентів.

3.2.9. Викладач зобов’язаний у день проведення занять записати в класному журналі зміст даного заняття і домашнє завдання.

3.2.10. Викладач, який не має можливості з’явитись на свої заняття з поважної причини, зобов’язаний заздалегідь попередити про це навчальну частину коледжу.

3.2.11. Класні керівники зобов’язані вести облік відвідування студентами коледжу і щоденно робити про це відповідну відмітку в класному журналі на основі особистих спостережень та відмітки відсутніх на заняттях студентів.

3.2.12. Класні керівники терміново повинні вжити заходів щодо встановлення причин пропуску занять та подавати інформацію щотижня про відвідування студентами занять.

3.2.13. Викладач  слідкують за економним використанням електроенергії та води у навчальних кабінетах.

3.3. Викладачам забороняється:

 • відпускати студентів з занять, в тому числі на різні заходи (репетиції, змагання, тощо)  без дозволу адміністрації коледжу;
 • паління на території навчального закладу;
 • допуск сторонніх осіб на заняття та позаурочні заходи без дозволу адміністрації;
 • перебування у верхньому одязі в навчальних кабінетах коледжу;
 • користування мобільними телефонами під час навчально-виховного процесу;
 • проведення додаткових послуг не передбачених навчальним планом та мережею – репетиторство.
 1. Основні обов’язки адміністрації.

Адміністрація коледжу зобов’язана:

4.1. Забезпечити виконання Законів України «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту» і Правил внутрішнього розпорядку в коледжу.

4.2. Неухильно дотримуватись законодавства про працю, правильно організовувати роботу усіх працівників у відповідності з їх фахом і кваліфікацією.

4.3. Удосконалювати навчально-виховний процес, сприяти прояву педагогічної ініціативи, створювати умови для вибору педагогічними працівниками форм, методів, засобів навчання.

4.4. Нести відповідальність за кінцеві результати навчально-виховного процесу.

4.5. Всіляко зміцнювати трудову і виробничу дисципліну.

4.6. Забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників коледжу, створювати необхідні умови для поєднання праці  з навчанням у вищих навчальних установах.

4.7. Забезпечувати дотримання у коледжу санітарно-гігієнічних норм і правил, збереження майна, безпеку працівників і студентів.

4.8. Створювати належні умови для праці, які б відповідали правилам охорони праці, протипожежної безпеки.

4.9. Контролювати харчування студентів.

4.10. Забезпечувати систематичний контроль за дотриманням умов оплати  праці і використанням фонду заробітної плати.

4.11. Вишукувати додаткові джерела фінансування і спрямовувати їх на розвиток соціальної інфраструктури і зміцнення матеріальної бази коледжу.

4.12. Своєчасно забезпечувати школу навчально-наочними посібниками, господарським інвентарем.

4.13. Захищати професіональну честь і гідність працівників коледжу, чуйно ставитись до їх повсякденних турбот, забезпечувати надані їм пільги.

4.14. Адміністрація коледжу виконує свої обов’язки в окремих випадках спільно чи за погодженням з профспілковим комітетом.

 1. Робочий час та його використання.

5.1. У коледжу встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

5.2. Між заняттями встановлюються перерви.

5.3. Позакласні заняття з предметів, робота гуртків та спортивних секцій проводиться за розкладом, затвердженим директором коледжу на І і ІІ семестри.

5.4. Додаткові, індивідуальні та групові заняття з студентами, які потребують педагогічної підтримки, проводяться за розкладом, затвердженим навчальною частиною коледжу на І і ІІ семестри.

5.5. Різного роду збори проводяться за планом робочого тижня, затвердженим директором коледжу, у визначені дні і години.

5.6. Вся робота коледжу повинна закінчуватись не пізніше 18.30 год.

5.7. Адміністрація коледжу  здійснює облік виходу працівників на роботу і закінчення їх робочого часу.

5.8. Адміністрація коледжу встановлює навантаження педагогічним працівникам на новий навчальний рік до початку періоду відпусток з урахуванням рекомендацій методичних об’єднань, а також з дотриманням принципів:

 • наступності у викладанні предметів у групах;
 • збереження об’єму навчального навантаження, забезпечення стабільності об’єму навчального навантаження протягом навчального року;
 • забезпечення молодих спеціалістів навчальним навантаженням за фахом в обсязі, не менше кількості годин на ставку заробітної плати;

5.9. Розклад занять затверджується директором за узгодженням з профспілковим комітетом.

5.10. Розклад занять враховує принцип педагогічної доцільності і максимальної економії часу педагогічного працівника.

5.11. Праця навчально-допоміжного, молодшого обслуговуючого персоналу визначається графіком, який затверджується директором за узгодженням з профспілковим комітетом. Графік вивішується на видному місці і надається працівникам для ознайомлення під особистий підпис.

5.12. Адміністрація коледжу залучає викладачів до чергування по коледжу. Графік чергування на І та ІІ півріччя затверджує директор , за погодженням з профспілковим комітетом та  вивішується у викладацькій.

5.13. Під час зимових канікул, а також літніх, що не співпадають з черговою відпусткою, адміністрація закладу залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної діяльності в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

5.14. Адміністрація коледжу за узгодженням з профспілковим комітетом складає графік чергових відпусток і доводить його до відома всіх працівників коледжу.

5.15. Викладачам і іншим педагогічним працівникам щорічні відпустки надаються, як правило, під час літніх канікул. Відпустка, необхідна для санаторного лікування, може бути надана протягом навчального року при наявності стабільної заміни з предмету.

5.16. Викладачам і іншим працівникам коледжу забороняється:

 • змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;
 • проводити заміну занять без відома навчальної частини;
 • продовжувати чи скорочувати тривалість занять і перерв між ними.

5.17. Забороняється:

 • відволікати викладачів і студентів за рахунок навчального часу на роботу і проведення заходів, не пов’язаних з процесом навчання;
 • відволікати викладача на розмови з батьками і колегами після початку занять;
 • заходити до кабінету після початку занять будь-яким особам окрім директора чи його заступників;
 • знаходитись у коледжу стороннім особам під час навчального процесу.

 

 1. Заохочення за успіхи в роботі.

Заохочення за успіхи в роботі обґрунтовується реальними трудовими досягненнями.

6.1. За зразкове виконання трудових обов’язків,  високу результативність у навчально-виховній роботі, довгу і сумлінну працю, новації у професійній діяльності, активну участь у житті трудового колективу адміністрація коледжу застосовує такі заохочення працівників закладу:

 • оголошення подяки з занесенням у трудову книжку;
 • оголошення подяки;
 • премія;
 • нагородження Почесною грамотою;
 • нагородження цінним подарунком;
 • ушанування майстрів педагогічної праці, ветеранів праці.

6.2. Право застосування заходів заохочення належить директору коледжу, за погодженням чи спільно з профспілковим комітетом та враховуючи думку відповідного методичного об’єднання.

6.3. Працівникам, які успішно і добросовісно виконують свої обов’язки, надають в першу чергу пільги і переваги в галузі соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування (путівки в санаторії, будинки відпочинку, путівки для оздоровлення дітей тощо).

6.4. За досягнення високих результатів у навчанні і вихованні педагогічні працівники рекомендуються для нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, нагородження іменними медалями, значками.

6.5. При заохоченні працівників коледжу дотримується принцип гласності.

6.6. Адміністрація коледжу разом з профспілковим комітетом розробляє Положення преміювання і керується ним при застосуванні заходів заохочення.

 

 1. Стягнення за порушення трудової дисципліни.

До порушників дисципліни і недобросовісних працівників застосовуються засоби дисциплінарного і громадського впливу. Порушення трудової дисципліни – це невиконання або виконання не на належному рівні з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків.

7.1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано наступні засоби стягнення:

 • догана;
 • звільнення.

7.2. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором, Статутом коледжу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, положенням про коледж чи посадовою інструкцією, якщо до цього працівника раніше застосовувались заходи дисциплінарного чи громадського впливу.

7.3. Трудовий договір може бути розірваний з ініціативи адміністрації коледжу, якщо працівник:

 • не з’явився на роботу без поважних причин;
 • з’явився на роботі в нетверезому стані.

7.4. Рішення атестаційної комісії також є підставою для звільнення педагогічного працівника в порядку, встановленому законодавством.

7.5. Дисциплінарні стягнення застосовуються директором коледжу.

7.6. Адміністрація коледжу має право замість застосування дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд адміністративної наради, профспілкового комітету, зборів трудового колективу.

7.7. До працівників, які є членами профспілкового комітету, дисциплінарні стягнення не можуть застосовуватись без попереднього погодження з профспілковим комітетом.

7.8. Розрив трудового договору з ініціативи адміністрації не допускається без попереднього погодження профспілкового комітету, за виключенням випадків, передбачених законодавством.

7.9. До накладання стягнення від порушника дисципліни повинно бути одержане письмове пояснення. Відмова від написання пояснення не є перепоною для застосування дисциплінарного стягнення.

7.10. Дисциплінарні стягнення застосовуються адміністрацією коледжу безпосередньо після здійснення проступку, але у всіх випадках не пізніше місяця після його здійснення не враховуючи часу відсутності працівника по хворобі чи у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може накладатися пізніше шести місяців після здійснення проступку.

7.11. Стягнення оголошується наказом по коледжу і повідомляється працівнику під особистий підпис протягом трьох днів. Якщо працівник відмовляється поставити підпис під наказом, то особа, яка здійснювала ознайомлення робить відповідну відмітку на документі.