minyak dagu pornhub premium account viagra malaysia joker123 pussy88 xe88 Положення про самоврядування | Ізюмський медичний коледж

Положення про самоврядування

Положення
про студентське самоврядування в
Комунальному закладі охорони здоров’я Ізюмському медичному коледжі

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Це Положення поширюється на студентську громаду Ізюмського медичного коледжу (далі – ІМК). Порядок організації студентського самоврядування у відокремлених структурних підрозділах ІМК

визначається Положеннями про студентське самоврядування відповідних відокремлених структурних підрозділів ІМК.

1.1. Студентське самоврядування в Ізюмському медичному коледжі (далі студентське самоврядування) – це право та реальна здатність студентської громади – студентів ІМК самостійно, або під відповідальність органів студентського самоврядування вирішувати питання студентського громадського життя, що належать до їхньої компетенції, у порядку, визначеному законодавством України та цим Положенням.

1.2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування ІМК діють відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положення про державний вищий навчальний заклад освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року №1074, Примірного положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України від 15 листопада 2007 року №1010, наказів та розпоряджень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Статуту ІМК і Положення про студентське самоврядування в Ізюмському медичному коледжі.

1.3 Органи студентського самоврядування відстоюють інтереси студентів ІМК незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

1.4. Органи студентського самоврядування діють на основі принципів законності, виборності, добровільності, демократичності, гласності, гуманності, колегіальності, незалежності, рівноправності, підзвітності та відповідальності перед студентською громадою.

1.5. Органи студентського самоврядування не залежать від політичних партій, рухів, релігійних та громадських об’єднань.

1.6. У своїй діяльності органи студентського самоврядування не дублюють роботу первинної профспілкової організації студентів, а співпрацюють з нею.

1.7. Органи студентського самоврядування ІМК можуть співпрацювати на підставі відповідних угод про спільну діяльність з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів, молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.

1.8. У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються у ІМК за всіма формами навчання. Кожен студент має право обиратися й бути обраним до органів студентського самоврядування.

1.9. Адміністрація ІМК, завідувачі відділеннями, класні керівники та сприяють роботі органів студентського самоврядування ІМК всіх рівнів.

2. ОСНОВНА МЕТА, ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.1. Основна мета студентського самоврядування – забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формування в нього лідерських якостей, навичок майбутнього організатора та керівника.

Також метою студентського самоврядування є удосконалення навчально-виховного процесу, виявлення і реалізація творчих здібностей, формування моральних якостей студентів. У зв’язку з цим зростає роль студентських колективів по залученню молоді в процес управління справами університету.

2.2. Основні завдання органів студентського самоврядування ІМК:

2.2.1. Забезпечення і захист прав та інтересів студентів.

2.2.2. Формування у студентів почуття патріотизму, громадянської позиції, гідності та високої культури поведінки.

2.2.3. Сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів у гуртожитках.

2.2.4. Участь в організації заходів для студентів: проведення вечорів відпочинку, дискотек, свят, диспутів, дискусій, конференцій, спортивних та інших заходів культурно – виховного характеру.

2.2.5. Створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та сприяння їх діяльності.

2.2.6. Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів, підвищення якості навчання.

2.2.7. Організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями, в тому числі й міжнародними.

2.2.8. Сприяння працевлаштуванню випускників та залучення студентів ІМК до трудової діяльності у вільний від навчання час (спільно з відділеннями).

2.2.9. Забезпечення інформаційної, правової, психологічної та іншої допомоги студентам.

2.2.10. Координація діяльності старостату, кураторів академічних груп, студентського профкому, інших студентських громадських та молодіжних організацій, що діють в ІМК.

2.2.11. Контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на їх порушення.

2.2.12. Участь у розподілі стипендіального фонду (надавати рекомендації адміністрації відділень щодо включення до складу стипендіальної комісії відділень представників органів студентського самоврядування).

2.2.13. Надання рекомендацій студентському профспілковому комітету щодо розподілу путівок до оздоровчо-спортивних таборів, баз відпочинку, а також інших путівок, згідно з відповідними угодами І.

2.2.14. Забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

2.2.15. Пропаганда здорового способу життя, відмови від шкідливих звичок, тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотиків тощо, запобігання вчиненню студентами правопорушень.

2.2.16. Безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики.

2.2.17. Участь у роботі комісії по поселенню та виселенню студентів (співробітників) у гуртожитки.

2.2.18. Разом з відділеннями, адміністративно-господарською службою ІМК, студентського гуртожитку, практичним психологом, вихователем гуртожитку, організовують належний побут, відпочинок і дозвілля студентів у гуртожитках.

2.2.19. Активну участь в організації ремонту кімнат гуртожитків, забезпеченні збереження і підтримання в необхідному стані навчальнихприміщень, обладнання та іншого майна ІМК.

2.2.20. Співпраця з керівниками академічних груп студентів та викладачами відділень, керівництвом відділень коледжу.

2.2.21. Організація чергувань студентів при проведенні заходів та сприяння налагодженню пропускного режиму у гуртожитках.

2.2.22. Участь в організації змагань за зразкові кімнати, поверхигуртожитку, кращі академічні групи тощо.

2.2.23. Інші завдання, що не суперечать законодавству України, Статуту ІМК та цьому Положенню.

3. СТРУКТУРА І ОРГАНІЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

3.1. Студентське самоврядування в ІМК функціонує на рівні: академічних груп, курсів, факультетів, гуртожитку, структурних підрозділів та коледжу в цілому.

Рішення органів студентського самоврядування є обов’язковим для виконання всіма студентами та мають дорадчий характер для адміністрації та структурних підрозділів ІМК.

3.1.1. Органи студентського самоврядування формуються шляхом проведення виборів (таємних чи відкритих ).

3.2. Конференція студентів ІМК.

3.2.1. Вищим органом студентського самоврядування ІМК є Конференція студентів ІМК, на якій:

– Положення про студентське самоврядування у Ізюмському медичному коледжі, в якому визначається структура, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування, порядок звітності та інформування студентів про поточну діяльність органів студентського самоврядування;

– формують і затверджують склад виконавчого органу студентського самоврядування та обирають його голову (заступників), визначають термін дії їх повноважень;

– виконавчий орган студентського самоврядування є колегіальним на засадах рівного представництва від усіх органів студентського самоврядування нижчих рівнів;

– спільно з первинною профспілковою організацією студентів визначають порядок обрання представників із складу студентів до вищого колегіального органу громадського самоврядування, педради коледжу;

– не менше одного разу на рік заслуховують звіти органів та членів студентського самоврядування і виносять ухвалу щодо ефективності їх діяльності;

– у разі незадовільної оцінки діяльності або систематичного невиконання своїх обов’язків органами та членами студентського самоврядування, Конференція студентів ІМК має право ініціювати проведення позачергових виборів голови Студентської Ради ІМК та інших членів органів студентського самоврядування (представників у органах громадського самоврядування Ізюмського медичного коледжу ).

– розглядають найважливіші питання життєдіяльності студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування.

3.2.2. Загальна кількість делегатів на конференції складає 250 осіб. До складу конференції входять за посадами: Голова студентської ради ІМК, голови секторів студентської ради ІМК, голови студентських рад відділень та відокремлених структурних підрозділів ІМК, студентський комендант гуртожитку. Кількість інших представників від студентських рад факультетів є пропорційною від кількості студентів, що навчаються на відділенні. На конференцію запрошуються представники адміністрації ІМК (в якості спостерігачів).

3.2.3. Порядок обрання делегатів на Конференцію.

Функції щодо організації виборів делегатів, а також контроль за проведенням Конференції покладаються на тимчасову виборчу комісію, обрану з представників відділень, виходячи з квоти 1 студент від групи. З їх числа, шляхом прямого голосування простою більшістю голосів обираються голова, заступник та секретар виборчої комісії.

3.2.3.1. Організацію проведення виборів Студентської Ради, виборів її голови чи проведення академічного слухання здійснює виборча комісія академічної громади ІМК, яка шляхом таємного голосування обирається Студентською Радою ІМК.

3.2.3.2. Для безпосереднього здійснення заходів, пов’язаних із проведенням виборів Студентської Ради, її голови чи академічного слухання виборчою комісією академічної громади ІМК створюється окрема робоча група, до складу якої включається визначена комісією кількість її членів, особисто не зацікавлених у результатах даних виборів чи слухання. Члени зазначеної робочої групи не можуть балотуватися в якості кандидатів на виборах, у проведенні яких вони беруть участь.

3.2.3.3. Адміністрація ІМК надає виборчій комісії академічної громади ІМК підтримку в організації проведення виборів студентської ради шляхом безкоштовного надання їй необхідних копій офіційних списків членів академічної громади, наявного у них технічного обладнання для проведення таємного голосування, виділення зручних для студентів місць для розміщення інформаційних матеріалів з виборчих питань, проведення таємного голосування, а також засідань робочих груп виборчої комісії академічної громади.

3.2.4. Делегати Конференції є виразником інтересів студентської громади, яка їх обрала. Делегат Конференції виконує доручення студентської громади та відповідає за їх належне виконання.

Повноваження делегата Конференції починаються з моменту першого урочистого засідання Конференції і закінчуються в момент припинення повноважень Конференції.

Делегат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, що стосуються студентського самоврядування, робити виписки, копіювати їх.

Делегат зобов’язаний брати участь у засіданні відповідної Конференції. На час засідання делегат звільняється від навчального процесу відповідним наказом директора.

3.2.5. Конференція проводиться раз на два роки в березні місяці. Про час, місце та порядок денний її проведення студентам коледжу повідомляється не пізніше, ніж за два тижні до визначеної дати.Позачергова Конференція скликається на вимогу 10% студентів ІМК, або на вимогу 2/3 складу постійно діючого виконавчого органу студентського самоврядування Студентської Ради ІМК.

3.2.6. Засідання Конференції є правомочним за наявності не менше 50% + 1 делегат від загальної кількості делегованих.

3.2.7. Організацію порядку роботи Конференції забезпечує тимчасова виборча комісія.

3.2.8. Порядок денний Конференції формується Студентською Радою ІМК з урахуванням пропозицій студентських рад відділень, гуртожитку, студентської первинної профспілкової організації ІМК.

3.2.9. Рішення Конференції ухвалюються шляхом прямого відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів Конференції та мають обов’язковий характер для Студентської Ради ІМК. Рішення Конференції щодо обрання голови Студентської Ради ухвалюються шляхом прямого таємного голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів Конференції.

3.2.10. Протокол Конференції затверджується підписами головуючого та секретаря тимчасової виборчої комісії.

3.3. Студентська Рада Коледжу.

3.3.1. Постійно діючим виконавчим органом студентського самоврядування в ІМК між Конференціями студентів є Студентська Рада ІМК, до складу якої входять: Голова студентської ради, його секретар та голови студентських рад відділень, що обрані у визначеному порядку та мають відповідне посвідчення.

3.3.2. Студентська Рада ІМК:

– здійснює свою діяльність згідно річного плану роботи;

– організовує та координує діяльність органів студентського самоврядування в ІМК;

– визначає перспективи діяльності органів студентського самоврядування в ІМК та шляхи вирішення актуальних питань студентського життя;

– формує і узгоджує з адміністрацією ІМК перелік питань, вирішення яких належить до компетенції органів студентського самоврядування;

– порушує питання, щодо студентського самоврядування, які виносяться на обговорення Педагогічно Ради ІМК та адміністрації;

– подає на розгляд Конференції пропозиції про входження до всеукраїнських та міжнародних громадських об’єднань, спілок та союзів, про співпрацю на підставі відповідних угод про спільну діяльність;

– складає власний кошторис, у межах видатків, визначенних Педагогічною Радою коледжу на фінансовий рік, в якому передбачається розмір і спрямування коштів на виконання завдань і повноважень органів студентського самоврядування, що затверджується директором та Педагогічною Радою ІМК;

– затверджує склад постійних та тимчасових комісій;

– аналізує та поширює позитивний досвід роботи органів студентського самоврядування всіх рівнів;

– організовує соціологічні опитування, аналізує та оприлюднює їх результати;

– здійснює методичне забезпечення органів студентського самоврядування;

– організовує зустрічі студентів з представниками адміністрації та співробітниками ІМК;

– затверджує голів секторів Студентської ради ІМК за поданням голови студентської Ради ІМК;

– вирішує інші питання студентського самоврядування.

3.3.3. Засідання Студентської Ради ІМК скликаються не рідше одного разу на місяць. Позачергове засідання Студентської Ради ІМК скликається на вимогу адміністраціїІМК та більшості членів Студентської Ради ІМК, Голови Студентської Ради ІМК.

Засідання Студентської Ради ІМК є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ½ всіх членів його складу.

Засідання Студентської Ради ІМК проводить голова Студентської Ради ІМК або, за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою ( заступником ) та секретарем.

На засідання можуть бути запрошені директор та представники адміністрації, а також викладачі ІМК.

Рішення ухвалюються звичайною більшістю голосів.

Протоколи та рішення Студентської Ради ІМК підписують голова та секретар Студентської Ради ІМК.

Органи студентського самоврядування всіх рівнів, підконтрольні та підзвітні загальним зборам або конференціям відповідних рівнів. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Статутом ІМК.

Рішення органів студентського самоврядування в межах своїх повноважень доводиться до відома адміністрації відповідного рівня.

При виконавчому органі студентського самоврядування можуть створюватися сектори ( комісії ) відповідно до напряму роботи.

Між органами студентського самоврядування, первинною профспілковою організацією студентів та керівництвом ІМК може укладатись угода про співробітництво.

3.3.4. В разі вибуття зі складу студентів, виконання обов’язків голови Студентської Ради ІМК тимчасово, до проведення виборів, покладається на заступника голови Студентської Ради ІМК. Проведення виборів голови Студентської Ради ІМК здійснюється в місячний термін від дня закінчення його повноважень. Дострокові вибори Голови Студентської Ради ІМК можуть відбутися з ініціативи 10% студентів ІМК, або на вимогу 2/3 складу постійно діючого виконавчого органу студентського самоврядування Студентської Ради ІМК.

3.3.5. Голова Студентської Ради ІМК:

Голова студентської ради ІМКвідповідає за діяльність органів студентського самоврядування ІМК , може працювати за сумісництвом.

– призначає свого заступника;

– видає розпорядження у межах своєї компетенції, які узгоджуються на засіданнях Студентської Ради ІМК;

– є членом Педагогічноїї ради ІМК та за запрошенням може бути присутнім на педагогічної раді ІМК;

– організовує контроль за виконанням обов’язків керівниками органів студентського самоврядування усіх рівнів;

– може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та комісій ІМК;

– делегує свої повноваження заступнику;

– призначає за погодженням зі Студентською Радою ІМК кандидатів на посаду голів секторів студентської Ради ІМК

– забезпечує організацію проведення Конференцій студентів ІМК;

– ініціює проведення позачергових загальних зборів або конференцій;

– представляє органи студентського самоврядування за межами ІМК;

– погоджує з директором ІМК питання, вирішення яких належить до компетенції органів студентського самоврядування;

– бере участь у виборі форм та методів заохочення студентів, визначенні та розподілі матеріальної допомоги, засобів, спрямованих на забезпечення ефективного функціонування органів студентського самоврядування та студентських організацій;

– затверджує витрати студентського сектору профспілкової організації, спрямовані на фінансування діяльності, що знаходиться в межах компетенції органів студентського самоврядування;

– має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності;

– має право ініціювати укладання угод зі студентськими радами ВНЗ України, студентськими радами ВНЗ інших країн для сумісної діяльності та підвищення професійного рівня органів студентського самоврядування;

– здійснює загальне керівництво організаційною, фінансовою та господарською діяльністю органів студентського самоврядування;

– забезпечує контроль за виконанням рішень Студентської Ради ІМК органами студентського самоврядування;

– звітує про роботу Студентської Ради ІМК;

– має інші права й обов’язки, передбачені цим Положенням.

3.3.6. Секретар Студентської Ради ІМК:

3.3.6.1 Секретар Студентської Ради обирається за пропозицією голови Студентської Ради відповідною радою на строк повноважень голови Студентської Ради.

3.3.6.2. Секретар Студентської Ради здійснює повноваження на громадських засадах.

3.3.6.3. Повноваження секретаря Студентської Ради можуть бути достроково припинені розпорядженням голови.

3.3.6.4. Секретар допомагає голові Студентської Ради виконувати свої повноваження: складає об’яви, веде протоколи, складає списки учасників заходів, конференцій, круглих столів т.д.;

3.3.6.5. Секретар Студентської Ради веде протоколи засідань, веде облік виконаних рішень, відповідає за документообіг.

3.3.6.6. Голова та секретар Студентської Ради відповідальні за збереження документації Студентської Ради ІМК.

3.3.7. Постійно діючі комісії та відділи Студентської Ради ІМК:

– комісія з навчальної роботи: спрямовує свою діяльність на поліпшення навчального процесу;

– комісія з виховної роботи: організовує виховну роботу серед студентів;

– комісія з культурно-масової роботи: займається питаннями культурно-масової роботи;

– комісія з побуту студентів: вирішує питання, пов’язані з проживанням студентів у гуртожитках, співпрацює з адміністрацією гуртожитків;

– комісія з соціального захисту та оздоровлення: сприяє забезпеченню соціального захисту та оздоровлення студентів, співпрацює з профспілковим комітетом студентів та іншими організаціями;

– комісія з фізичного виховання та спорту: вирішує питання організації фізичної культури, пропаганди здорового способу життя та спорту, співпрацює із викладачами фізичного виховання, спортивними секціями ІМК та іншими структурними підрозділами та організаціями;

– відділ інформації: організовує інформаційне забезпечення та соціологічні опитування студентів, з дозволу директора організовує випуск студентських друкованих та електронних видань;

Формування складу комісій Студентської Ради ІМК та контроль за їхньою діяльністю покладається на Студентську Раду ІМК.

3.4. Студентська Рада та головаСтудентської Ради відділення.

3.4.1. Постійно діючим, органом студентського самоврядування відділення є Студентська Рада відділення, склад якої визначається на конференції студентів коледжу, яка виражає інтереси всіх студентів коледжу та виступає від їх імені.

3.4.2. Структура Студентської Ради відділення затверджується конференцією студентів відділення і будується за принципом: академічна група – курс – відділення. Позачергова конференція скликається на вимогу 10% студентів відділення або у разі необхідності проведення позачергових виборів голови Студентської Ради відділення та інших членів органів студентського самоврядування (представників в органах громадського самоврядування відділення та Педагогічної Ради відділення).

3.4.3. Поточна діяльність здійснюється через засідання Студентської Ради відділення, які проводяться не рідше одного разу на тиждень і є відкритим для всіх студентів відділення. Позачергові засідання скликає голова Студентської Ради відділеня за власним рішенням, а також на вимогу ½ членів Студентської Ради відділення або на вимогу завідувача відділенням не пізніше 5 днів від моменту подання вимоги.

На засідання Студентської Ради відділення можуть бути запрошені завідувач відділенням та інші працівники адміністрації та викладацького складу коледжу.

Засідання Студентської Ради відділення є правомочним за наявності не менше ⅔ його членів. Рішення Студентської Ради відділення ухвалюються шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх членів Студентської Ради відділення та є обов’язковими для виконання усіма студентами відділення.

3.4.4. Очолює Студентську Раду відділення голова студентської ради відділення, який обирається простою більшістю голосів на конференції шляхом таємного голосування терміном на 1 рік. Дострокові вибори голови Студентської Ради відділення можуть відбутися з ініціативи ⅔ студентів відділення.

3.4.5. Голова Студентської Ради відділення відповідає за роботу Студентської Ради відділення та старост академічних груп. Голова Студентської Ради відділення призначає свого заступника.

3.4.6. Студентська Рада відділення:

– організовує діяльність та здійснює керівництво студентським самоврядуванням на відділенні;

– погоджує з завідувачами відділень питання, що стосуються навчального процесу, соціально-побутових, оздоровчих і культурних потреб студентів коледжу та інше;

– вносить пропозиції про форми заохочення та відповідальність студентів та бере участь у розподілі матеріальної допомоги студентам коледжу;

– подає пропозиції щодо оцінки роботи викладачів, зміни навчального графіку і розкладу занять;

– формує пропозиції до Студентської Ради ІМК щодо призначення стипендій та інших нагород;

– приймає участь у вирішенні питань організації дозвілля студентів;

– делегує свої повноваження заступнику;

– має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності;

– має право співпрацювати на підставі відповідних угод спільної діяльності з відділеннями ІМК, студентськими радами ВНЗ України;

– забезпечує контроль за виконанням рішень Студентської Ради ІМК;

– звітує про роботу Студентської Ради відділення таперед Конференцією студентів ІМК;

– вносить пропозиції до Студентської Ради ІМК та завідувачів відділення щодо поліпшення умов навчання і побуту студентів;

– здійснює контроль за дотримання студентами відділень навчальної дисципліни, Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку ІМК, нормативно-правових документів, що діють в ІМК та стосуються студентів;

– має інші права й обов’язки, передбачені цим Положенням.

3.5. Староста академічної групи

3.5.1. Староста академічної групи (далі – староста групи) здійснює координацію самоврядування студентів на рівні академічної групи і представляє інтереси студентів групи на відділенні та на старостатах. Староста групи співпрацює з завідуючими відділеннями, керівниками груп та головою Студентської Ради відділення.

3.5.2. Вибори старости групи здійснюються на весь термін навчання простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування на зборах групи у двотижневий термін після початку навчання новоствореної академічної групи. Кандидатура обраного старости погоджується з завідуючий відділенням і затверджується на засіданні Студентської Ради відділення та розпорядженням по коледжу з підписом завідуючій відділення. Збори групи є правомочними за наявності не менше ⅔ від загальної кількості студентів академічної групи.

3.5.3. Староста групи може бути переобраний:

– зборами студентів групи з ініціативи не менше ⅔ її складу;

– якщо на старостаті відділення за це проголосували понад ⅔ старост відділення;

– в разі систематичного невиконання своїх обов’язків;

– в разі постійного неподання до завідувачів відділень у встановлений термін “Відомостей відвідування” та недбалого ведення документації.

3.5.4.Повноваження старости академічної групи припиняються достроково у разі:

– особистої заяви про відставку;

– неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я.

3.5.5. Староста групи проводить збори студентів академічної групи, аналізує та доводить до відома Студентської Ради відділень, пропозиції та зауваження з боку студентів. Розпорядження старости групи в межах його повноважень обов’язкові для виконання студентами групи.

3.5.6. Обов’язки старости академічної групи:

– відвідувати збори призначені головою студентської ради відділення (чергові та позачергові );

– на лекціях та семінарах надавати у “Відомостях відвідування” встановленого зразка об’єктивні дані про присутність студентів групи до початку заняття та фіксувати академічну успішність студентів групи. Староста групи несе відповідальність за достовірність та правдивість заповнення відомостей і завіряє їх своїм підписом;

– надавати до кабінету завідувачів відділень “Відомості відвідування” у встановлений термін (разом із довідками встановленої форми про причини пропусків студентами лекцій та практичних занять);

– інформувати студентів групи про зміни в розкладі;

– організовувати виконання студентами групи плану навчального процесу;

– з’ясовувати причину тривалої (більше 3-х навчальних днів) відсутності студента на заняттях та подавати офіційне повідомлення про це до деканату, а при необхідності – батькам студента;

– здійснювати контроль за станом навчальної дисципліни групи, виконанням наказів і розпоряджень по коледжу та відділенню.

3.5.7. Староста академічної групи призначає свого заступника з числа студентів відповідної академічної групи. У разі неможливості виконання своїх обов’язків старостою академічної групи його заступник виконує всі обов’язки, перелічені в п.3.5.6. цього Положення.

3.6. Голова студентської ради гуртожитку.

3.6.1. Студентський комендант гуртожитку обирається на загальних зборах гуртожитку (делегатами на загальні збори є по два студенти від кожного поверху гуртожитку, обрані на зборах відповідного поверху з числа студентів з відмінною та доброю успішністю, з наявності не менше ⅔ делегатів, простою більшістю голосів шляхом таємного голосування терміном на 1 рік і узгоджується з заступником директора з виховної роботи.

Повноваження студентського коменданта гуртожитку припиняються достроково у разі:

-особистої заяви про відставку;

-неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

-усунення з посади, якщо на загальних зборах відповідного гуртожитку за це проголосувало не менше половини присутніх делегатів;

3.6.2. Студентський комендант гуртожитку може бути переобраним:

– якщо на зборах гуртожитку за це проголосувало не менше половини присутніх;

– в разі систематичного невиконання своїх обов’язків.

3.6.3. Розпорядження студентського коменданту гуртожитку в межах його повноважень обов’язкові для виконання студентами гуртожитку .

3.6.4. Студентський комендант гуртожитку:

– представляє інтереси студентів гуртожитку в Студентській Раді ІМК, на засіданнях Педагогічної ради , співпрацює з директором, заступниками директора та завідувачами відділень коледжу;

– організовує виконання студентами гуртожитку покладених на них обов’язків;

– організовує виконання старостами поверхів (обраних на зборах студентів відповідного поверху) їхніх обов’язків;

– здійснює контроль за дотриманням студентами гуртожитку навчальної дисципліни, Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку ІМК , нормативно-правових документів, що діють в ІМК та стосуються студентів;

– здійснює контроль за збереженням матеріально-технічної бази в гуртожитку;

– приймає активну участь в організації змагань за зразкові кімнати, поверхи та ін.;

– організовує чергування студентів і сприяє налагодженню пропускного режиму в гуртожитку;

– разом із керівництвом студентського гуртожитку, адміністрацією коледжу, приймає участь у створенні умов для самостійної підготовки (навчання) студентів та їх відпочинку та дозвілля.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО

САМОВРЯДУВАННЯ

4.1. Органи студентського самоврядування мають право:

– брати участь в управлінні коледжем через представництво керівників органів студентського самоврядування у студентських радах ІМК;

– узагальнювати, аналізувати зауваження та пропозиції студентів щодо організації навчально-виховного процесу, соціально-побутових проблем та інших питань життєдіяльності коледжу і звертатися до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення;

– вносити пропозиції щодо поліпшення якості навчального процесу;

– використовувати кошти, визначені Педагогічною Радою ІМК у розмірі не менше 0,5% обсягу коштів спеціального фонду, на підставі кошторису, погодженого з директором ІМК та затвердженим Педагогічною Радою ІМК;

– вносити пропозиції про преміювання студентів за погодженням голови студентської ради відділення;

– погоджувати переведення осіб, які навчаються у ІМК за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;- погоджувати переведення осіб, які навчаються у ІМК за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;- погоджувати відрахування осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, та їх поновлення на навчання;- погоджувати питання щодо поселення і виселення осіб з гуртожитку;

– сприяти працевлаштуванню осіб, які навчаються у ІМК;

– розпоряджатися коштами та іншим майном, що знаходяться на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;

– брати участь у розробці документів, що регламентують діяльність ІМК з усіх питань, пов’язаних із студентським життям;

– брати участь у поселенні студентів у студентський гуртожиток;

– входити до складу приймальної комісії ІМК;

– отримувати від адміністрації ІМК інформаційну, правову, психологічну та іншу допомогу студентам;

– отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань.

4.2. Представники органів студентського самоврядування мають право:

– обирати і бути обраними до будь-якого органу студентського самоврядування;

– звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації відповідного рівня та органів студентського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та отримувати відповіді щодо порушених питань, що стосуються компетенції цього органу та отримувати відповідь по суті питань;

– вести конструктивний діалог з адміністрацією ІМК щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, якщо вони обмежують, порушують права студентів, чи принижують його гідність та подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України «Про звернення громадян», вимагати реагувати на скаргу згідно з чинним законодавством;

– організовувати зустрічі з представниками адміністрації ІМК (не менше ніж один раз на місяць);

– делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України.

– делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при Кабінеті Міністрів України.

4.3. Органи студентського самоврядування зобов’язані:

– чітко дотримуватися цього Положення;

– забезпечувати дотримання прав та обов’язків студентів і сприяти виконанню студентами своїх обов’язків;

– порушувати проблеми студентів перед адміністрацією ІМК;

– надавати допомогу адміністрації ІМК щодо виконання завдань навчально-виховної роботи;

– сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;

– забезпечувати регулярне інформування студентів з усіх питань студентського життя ІМК у студентських засобах масової інформації, в тому числі електронних ;

– координувати свою діяльність у ІМК з іншими студентськими об’єднаннями, осередками тощо;

– вносити в установленому порядку зміни та доповнення до цього Положення;

– вирішувати інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів ІМК;

– звітувати перед студентською громадою відповідного рівня щодо проведеної роботи не рідше 1 разу на рік або на вимогу адміністрації ІМК.

5. ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ ІМК ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ СТУДЕНСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

5.1. Адміністрація ІМК та керівники відповідних структурних підрозділів мають право :

– отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);

– скликати позачергові загальні збори чи конференцію студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту ІМК та цього Положення;

– брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо).

5.2. Адміністрація ІМК та керівники відповідних структурних підрозділів мають право:

– сприяти створенню умов, необхідних для ефективної діяльності органів студентського самоврядування: забезпечити приміщеннями, обладнаним відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв’язком, Інтернетом тощо;

– інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності студентів ІМК;

– надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування у ІМК;

– погоджувати переведення осіб, які навчаються у ІМК за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;- погоджувати переведення осіб, які навчаються у ІМК за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;- погоджувати відрахування осіб, які навчаються у ІМК, та їх поновлення на навчання;- планувати витрати на органи студентського самоврядування не менше 0,5% спеціального фонду коледжу затверджені Педагогічною Радою ІМК, кошторис на які затверджується директором;- погоджувати питання щодо поселення і виселення осіб з гуртожитку.

6. СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДВИБОРЧОЇ АГІТАЦІЇ

6.1. Кандидату в делегати студентської ради та кандидату на голову студентської ради гарантується право на агітацію, якщо така агітація не суперечить Закону України “Про вищу освіту”, не ображає честі і гідності інших кандидатів в делегати та голови, складається з викладення програмних цілей.

6.2. Передвиборча агітація розпочинається та проводиться протягом місяця до призначенної дати виборів та закінчується о 24 годині останнього дня перед днем виборів.

6.3. Передвиборча агітація в день виборів забороняється.

6.4. Передвиборча агітація може проводитися у таких формах:

1) проведення мирних зборів студентів, інших зустрічей з виборцями;

2) проведення публічних дебатів, дискусій, “круглих столів”, прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм – суб’єктів виборчого процесу;

3) оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації ознайомчої реклами, виступів, інтерв’ю, відеофільмів, інших публікацій та повідомлень;

4) розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації;

5) розміщення друкованих інформаційних матеріалів на носіях зовнішньої реклами;

6) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів – суб’єкта виборчого процесу, а також оприлюднення інформації про таку підтримку;

7) публічні заклики голосувати за чи проти – суб’єктів виборчого процесу або публічні оцінки діяльності цих чи інших кандидатів;

8) в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України та Положенню про студентське самоврядування в .

7. ВИБОРИ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ СТУДЕНСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА РІВНІ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ІМК

7.1. Кандидатом до органів студентського самоврядування є член студентської громади. Кандидат може бути самовисуванцем чи висуватися від групи студентів.

7.2. Виборчий процес здійснюється на засадах:

– законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес;

– гласності і відкритості виборчого процесу;

– неупередженості до кандидатів з боку адміністрації факультету, громадських організацій;

– свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації;

– рівності всіх кандидатів.

7.3. Не може бути обраним до органів студентського самоврядування студент, який має академічну заборгованість на день проведення виборів.

7.4. Делегат на конференцію студентів відділення від академічної групи обирається шляхом прямого голосування простою більшістю голосів студентів академічної групи;

7.5. Збори групи є правомочними за наявності не менше ⅔ від загальної кількості студентів академічної групи. На збори групи можуть бути запрошені представники органів студентського самоврядування та адміністрації.

7.6. На зборах академічної групи, зборах конференції студентів відділення обирається голова зборів, секретар та лічильна комісія, на яких покладаються функції проведення зборів, підрахунок голосів та складання протоколу засідання. Про час, місце та порядок денний зборів повідомляється не пізніше, ніж за сім днів до проведення. Протокол зборів передається до тимчасової виборчої комісії. Обраними головою студентської ради відділення чи делегатом студентської ради відділення вважаються члени академічної громади, які набрали більшу кількість голосів у порівнянні з іншими кандидатами.

7.7. Документом, що посвідчує особу члена академічної громади під час проведення виборів студентської ради відділення, голови студентської ради відділення чи академічного слухання є студентський квиток чи залікова книжка.

7.8. Вибори голови та делегатів студентської ради відділення відбуваються 1 раз на рік після закінчення повноважень відповідно студентської ради попереднього скликання чи голови студентської ради відділення.

7.9. Процедура виборів повинна бути прозорою для членів академічної громади, керівництва ІМК, відповідних структурних підрозділів та громадськості.

8. ФІНАНСОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

8.1. Фінансування діяльності органів студентського самоврядування проводиться згідно та у межах чинного законодавства та відповідних нормативно-правових актів ІМК за рахунок:

– коштів, визначених Педагогічною Радою ІМК в розмірі не менше 0,5% коштів спеціального фонду ІМК;

– безоплатних та благодійних внесків юридичних та фізичних осіб, в тому числі з інших держав;

– інших надходжень згідно з чинним законодавством.

8.2. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання завдань і повноважень. Не менш як 30% коштів мають витрачатися на підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються в ІМК.8.3. Порядок формування кошторису щодо планування та використання коштів спеціального фонду ІМК, передбаченого для потреб студентського самоврядування, складається та приймається постійно діючим органом студентського самоврядування – Студентською Радою ІМК.8.4. Кошторис формується та приймається Студентською Радою ІМК, затверджується Педагогічною радою та директором ІМК;8.5. Розподіл коштів, передбачених на потреби органів студентського самоврядування, здійснюється Студентською Радою ІМК при формуванні кошторису щорічно в рівних частинах на кожен факультет та з урахуванням потреб відділення. На перший квартал (січень-березень) складається тимчасовий кошторис Студентської Ради ІМК, а після затвердження кошторису ІМК до 1 квітня формується остаточний кошторис Студентської Ради ІМК.8.6. Відповідальність за формування кошторису Студентської Ради ІМК та використання цих коштів несуть голова Студентської Ради ІМК та голова фінансового сектору Студентської Ради ІМК.8.7. Голова фінансового сектору Студентської Ради ІМКздіснює облік коштів, які витрачено Студентською Радою ІМК та звітує перед Студентською Радою ІМК щомісяця.Позачерговий звіт голови фінансового сектору Студентської Ради ІМК здійснюється на вимогу голови Студентської Ради ІМК або на вимогу не менше 2/3 складу Студентської Ради ІМК.8.8. Матеріально відповідальними особами за майно студентської ради відділення призначаються особи, які працюють на відповідному відділенні, а студентської ради коледжу – або відділу виховної роботи ІМК.

9. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ СТУДЕНСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

9.1. Органи студентського самоврядування ІМК можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об’єднаннями для кращого виконання своїх завдань у межах визначених повноважень та ініціювати укладання угод, договорів для покращення діяльності студентського самоврядування ІМК.

9.2. Проведення спільних заходів міжнародного рівня має відбуватися за погодженням з адміністрацією Ізюмського медичного коледжу.

9.3. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має сприяти формуванню позитивного іміджу Ізюмського медичного коледжу та держави.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Це Положення набирає чинності після прийняття на Конференції студентів та затвердження Конференцією трудового колективу ІМК від дня підписання директором і є основним документом на підставі якого діють органи студентського самоврядування ІМК.

10.2. Зміни та доповнення даного Положення вступають в силу після прийняття їх Конференцією студентів ІМК та затвердження Конференцією трудового колективу ІМК.

10.3. Офіційне тлумачення нормативних актів органів студентського самоврядування здійснюється Студентською Радою ІМК.

10.4. Вирішення питань, що не врегульовані нормативними актами органів студентського самоврядування, належить до компетенції Студентської Ради ІМК.

10.5. Положення про Студентську Раду Ізюмського медичного коледжу, прийняте рішенням Загальних зборів студентів 24 квітня 2008 року втрачає чинність з моменту прийняття цого Положення.

 

Погоджено:

 

Заступник директора з виховної роботи ________ Лещенко Е.Ф.

Головний бухгалтер __________ Барська Г.І.

Голова профспілки студентів __________ Бабенко С.П.

Голова студентської ради __________Сідаш К.