minyak dagu pornhub premium account viagra malaysia joker123 pussy88 xe88 Головам циклових комісій, викладачам, кураторам груп | Ізюмський медичний коледж

Головам циклових комісій, викладачам, кураторам груп

 Методичні вказівки та рекомендації щодо організації поточного, семестрового контролю, проведення заліково-екзаменаційної сесії у ІІ семестрі 2019-2020р.  у КЗОЗ Ізюмському медичному  коледжі в умовах карантину

 Методичні вказівки та рекомендації підготовлені заступником директора з навчальної роботи та методистом коледжу на підставі наказу Директора Про тимчасовий порядок проведення заліково-екзаменаційної сесії у ІІ семестрі 2019-2020 н.р. у КЗОЗ Ізюмському медичному  коледжі в умовах карантину та Рекомендацій  МОН (лист від 14.05.2020 № 1/9-249) щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів фахової передвищої та вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання.

 

 1. Загальні положення
  • Усі контрольні заходи освітнього процесу у дистанційному режимі мають передбачати авторизований доступ до інструментів проведення, визначати час і завершення, забезпечувати об’єктивність критеріїв перевірки, варіативність формування завдань.
  • Здійснення взаємодії між учасниками освітнього процесу може відбуватись синхронно або асинхронно в часі.
 2. Поточний контроль результатів навчання
  • Поточний контроль здійснюється під час дистанційних занять, а також шляхом оцінювання виконаних здобувачами освіти завдань (індивідуальних, групових) в електронній формі.
  • Можна використовувати різні типи завдань: автоматизовані тести, групові завдання, завдання із розгорнутою відповіддю, творчі завдання та ін.
 3. Семестровий контроль результатів навчання.
  • Семестровий контроль результатів навчання (екзамени, заліки, звіти про проходження практики) може здійснюватися синхронно або асинхронно у часі.
  • Під час проведення контролю необхідно забезпечити ідентифікацію особи здобувачів освіти.
  • Максимальна тривалість екзамену від моменту його початку має бути однаковою для всіх студентів або збільшена у часі, якщо завдання є творчого характеру.
  • Здобувачі освіти, які допущені до складання екзамену, але з об’єктивних причин не можуть взяти участь в організованій формі проведення підсумкового контролю, мають дати підтверджуючі матеріали до початку екзамену. У такому випадку екзаменаційною комісією має бути обраний альтернативний варіант складання екзамену .
  • Заліково-екзаменаційна сесія у ІІ семестрі 2019-2020 н.р. для усіх студентів, які навчаються за освітніми програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та всіх курсів навчання проводиться згідно із затвердженим графіком освітнього процесу на 2019-2020 навчальний рік у КЗОЗ Ізюмському медичному коледжі та відповідно до наказу Директора Про  тимчасовий порядок проведення заліково-екзаменаційної сесії у іі семестрі 2019-2020 н.р. у кзоз ізюмському медичному  коледжі в умовах карантину.

 

 1. Проведення заліку, екзамену
  • Залікова оцінка може бути виставлена за результатами навчання на основі поточних оцінок (за умови виконання навчальної програми дисципліни) і не передбачає обов’язкової присутності студента.
  • Спосіб та етапи проведення екзамену визначаються з урахуванням технічних і комунікативних можливостей учасників освітнього процесу.
  • Екзамен можна повести за таким порядком:
 • Враховуючи технічні можливості студентів і потребу їх ідентифікації, оберіть форму проведення підсумкового контролю.
 • Рекомендуємо використати ZOOM-конференцію, Skype, Viber-зв’язок, google-class, google-team та google-тест із дотриманням синхронного/асинхронного режиму і ідентифікації студентів. За викладачем зберігається право на вільний вибір форм та методів проведення екзамену/заліку.
 • Якщо ви обираєте запропоновані вище інструменти, створіть google-клас із назвою «Екзамен» та вкажіть у деталях курсу спеціальність, курс, групу, дисципліну. У темі запишіть ПІБ викладача (якщо викладач вже має створений гугл-клас потрібної групи, то скористайтесь наявним, створивши окрему тему «Екзамен»).
 • Проінформуйте студентів про форму проведення заліку чи екзамену після завершення проведених дистанційних занять та дайте перелік тем, питань для підготовки.
 • Можете проводити співбесіди із використанням інших засобів аудіо- і відеозв’язку, організувати в дистанційному режимі написання та перевірку письмової частини екзаменаційних чи залікових завдань з використанням електронної пошти, Viber, WhatsApp, Telegram, Instagram, Messenger, Google class тощо, проводити підсумковий контроль у формі тестування.
 • За день до екзамену в узгоджений зі студентами час проведіть онлайн-консультацію із надання інструкції щодо форми проведення підсумкового контролю, обговорення індивідуальних правил. Можете скласти власні рекомендації у текстовому документі та довести до відома студентів із використанням електронних засобів.
 • Запропонуйте студентами приєднатись до класу «ЕКЗАМЕН» за кодом під час консультації або в інший зручний для студентів час до початку екзамену (якщо клас новостворений). Зверніть увагу студентів на приєднання до класу за фактичним ім’ям та прізвищем.
 • Завдання у класі створіть напередодні та опублікуйте безпосередньо перед початком екзамену, вказуючи у назві завдання номер білету та його зміст.
 • Під час проведення екзамену студент обирає завдання за номером білета, створює текстовий документ із назвою «Власне ПІБ», виконує у ньому завдання та надсилає роботу (студент може виконувати завдання від руки із подальшим фотозвітом виконаного завдання).
 • Якщо ви обрали завдання із тестом, забезпечте варіативність (обсяг матеріалу може бути скороченою за рахунок менш важливих, на думку викладача, питань програми із дисципліни), скористайтесь опцією «перемішати питання», обов’язково задайте час виконання та повідомте студентів про обмеження у часі.
 • Розпочніть екзамен о 8.00 год.; якщо обрана форма підсумкового контролю передбачає відеозв’язок, то до цього часу налаштуйте його та надайте доступ студентам через viber-групу тощо; можна запропонувати виконати завдання із тестом за посиланням. Самостійно оберіть варіант, враховуючи технічні можливості.
 • Якщо екзамен передбачає виконання завдань усно, відповіді на питання білетів, то скористайтесь відеозв’язком ZOOM, Skype, Google-team. За допомогою генератора чисел (діапазон залежно від кількості білетів) визначте № білета для кожного студента згідно списку електронної відомості та заповніть графу «№ білета» у режимі спільного перегляду на екрані. Тоді, перейшовши до google-класу, запропонуйте студентам виконати завдання до визначеного для нього № білета та надіслати виконану роботу. Оголосіть час виконання та вид звітування.
 • Якщо екзамен передбачає виконання тестових завдань, тоді, перейшовши до google-класу, запропонуйте студентам виконати тест до опублікованого завдання. Оголосіть термін виконання та при потребі вид звітування.
 • При усній формі екзамену прослухайте відповідь студента, оголосіть оцінку відразу після закінчення опитування та виставте її у відомість. При письмовій формі екзамену оголосіть оцінку не пізніше наступного дня.
 • В залежності від кількості студентів та з метою забезпечення академічної доброчесності студентів можете організувати приєднання до здачі екзамену погодинно згідно основного списку. Такий графік має бути максимально гнучким і зручним для всіх. Проте визначення № білета має відбуватись на початку екзамену за участі всіх студентів.
 • Для проведення екзамену викладач може скористатись допомогою технічного модератора у коледжі із дотриманням карантинних вимог.
 • У випадку відсутності інтернету та технічних засобів іспити можна проводити усно, використовуючи мобільний зв’язок.

 

 1. Заповнення відомості обліку успішності
  • Відомість обліку успішності студентів в електронній формі викладачі, які викладають відповідні дисципліни навчального плану та приймають екзамен, залік у студентів отримають на електронні скриньки за день до проведення контролю. Викладач може отримати роздрукований варіант у заступника директора з навчальної роботи, завідувача відділення чи голови циклової комісії.
  • Якщо згідно навчального плану вивчення дисципліни не передбачає проведення заліку чи екзамену, то викладач заповнює відомість обліку успішності за результатами поточного чи тематичного оцінювання.
  • У відомості записують кількість балів чи оцінку за результатами підсумкового контролю.
  • Записи здійснювати відповідно до встановленого під час стаціонарного навчання порядку: оцінка виставляється цифрою і словесним визначенням «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»; бал – цифрою і прописом ( наприклад, 12 (дванадцять).
  • Оцінювання навчальних досягнень студентів І, ІІ курсів здійснюється за рівнями та критеріями 12-бальної шкали; оцінювання навчальних досягнень студентів ІІ курсу з профільних предметів, спецкурсів загальноосвітньої підготовки –  за 12-бальною і національною (5-бальною) шкалою (у відомості заповнюємо дві графи); оцінювання навчальних досягнень студентів ІІІ, ІV курсів – за національною шкалою.
  • Для формування зведеної таблиці успішності студентів групи викладачі також можуть надсилати екзаменаційні, залікові та семестрові відомості успішності в електронній формі кураторам груп.